Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας, της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Αλμωπίας και του Συλλόγου Εθελοντών αιμοπεταλιοδοτών – αιμοδοτών και δωρητών μυελού των οστών Αλμωπίας «Προσφορά Ζωής» για τη μεταφορά των αιμοπεταλιοδοτών του Συλλόγου στα κέντρα αιμοπεταλιοαφαίρεσης.

Στις 9/2/2021 μέσο τηλεδιάσκεψης ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλμωπίας με τον αριθμ. Απόφασης 3/2021, το Μνημόνιο Συνεργασίας  μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Αλμωπίας και του Συλλόγου Εθελοντών αιμοπεταλιοδοτών – αιμοδοτών και δωρητών μυελού των οστών Αλμωπίας «Προσφορά Ζωής» για τη μεταφορά των αιμοπεταλιοδοτών του Συλλόγου στα κέντρα αιμοπεταλιοαφαίρεσης.

Δόθηκε ο λόγος στον Πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών αιμοπεταλιοδοτών – αιμοδοτών και δωρητών μυελού των οστών Αλμωπίας «Προσφορά Ζωής» , κ. Χρυσίδη Κυριάκο , ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στις δράσεις και την προσφορά του Συλλόγου Εθελοντών αιμοπεταλιοδοτών – αιμοδοτών και δωρητών μυελού των οστών Αλμωπίας «Προσφορά Ζωής» και τόνισε την αναγκαιότητα έγκρισης μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Αλμωπίας, τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση και το Σύλλογο Εθελοντών αιμοπεταλιοδοτών – αιμοδοτών και δωρητών μυελού των οστών Αλμωπίας «Προσφορά Ζωής».

Ακολούθησε αναλυτική διαλογική συζήτηση με ερωτήσεις και τοποθετήσεις των μελών όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της αριθ. 3/2021 συνεδρίασης Δ.Σ όπου μεταξύ άλλων ο κ. Αναστάσιαδης Σταύρος, Πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ Αλμωπίας ανέφερε ότι η ΔΗΚΕΑ θα καλύψει με την παραχώρηση ενός αυτοκινήτου τις μεταφορές του εν λόγω συλλόγου και επιπλέον θα παραχωρήσει χώρους για την κάλυψη αναγκών του. Ο κ. Χατζηδημητρίου Αθανάσιος εξέφρασε τα συγχαρητήρια προς τον σύλλογο Εθελοντών αιμοπεταλιοδοτών – αιμοδοτών και δωρητών μυελού των οστών Αλμωπίας «Προσφορά Ζωής» και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι θα είναι αρωγοί και συμπαραστάτες στο έργο του. Η κα Αμπάρη Γεωργία δήλωσε μεταξύ άλλων ότι θεωρεί πολύ σημαντικό τον ρόλο του συλλόγου και έθεσε ερωτήσεις στον Πρόεδρο του Συλλόγου και κατόπιν ο κ. Χρυσίδης Κυριάκος έδωσε τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Ο Γενικός Γραμματέα Δήμου Αλμωπίας, κ. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος ανέφερε μεταξύ άλλων τον σημαντικό ρόλο του Συλλόγου και την σημαντικότητα του μνημονίου συνεργασίας. Επίσης εξέφρασε την ευαρέσκειά του για τον τρόπο που διεξήχθη η διαδικασία.

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας μεταξύ άλλων χαιρέτισε την προσφορά και τις δράσεις του συλλόγου, δήλωσε αρωγός και πρότεινε να εγγραφούν ως εθελοντές του Συλλόγου Εθελοντών αιμοπεταλιοδοτών – αιμοδοτών και δωρητών μυελού των οστών Αλμωπίας «Προσφορά Ζωής» όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου συγχάρηκε τον Πρόεδρο του Συλλόγου για την προσφορά του και δήλωσε μεταξύ άλλων ότι σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι δίπλα σε κάθε δράση του Συλλόγου και κατόπιν ζήτησε από το Σώμα να ψηφίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Γιάντση Δημητρίου , καθώς και α) το Σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Αλμωπίας, τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση και το Σύλλογο Εθελοντών αιμοπεταλιοδοτών – αιμοδοτών και δωρητών μυελού των οστών Αλμωπίας «Προσφορά Ζωής» β) το με αριθ. πρωτ. 4/2021 έγγραφο του Συλλόγου εθελοντών , αιμοδοτών και δωρητών μυελού των οστών Αλμωπίας « Προσφορά Ζωής», γ)την με αριθ. 8/2021 Απόφαση ΔΗΚΕΑ Αλμωπίας δ)το με αριθ. 6/29-01-2021 Πρακτικό Συνεδρίασης του Συλλόγου Εθελοντών αιμοπεταλιοδοτών – αιμοδοτών και δωρητών μυελού των οστών Αλμωπίας «Προσφορά Ζωής» ε) το με αριθ. πρωτ. ΝΥ Αιμοδοσίας :1536/1-2-2021 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» προς τον Δήμο Αλμωπίας στ) την με αριθ. 2/2021 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας (ΑΔΑ :6 Ε6ΩΩΨΩ-744), τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010, έτσι όπως αντικαταστάθηκαν με τον Ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) καθώς και την διαλογική συζήτηση όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με αριθ. 3/2021 συνεδρίασης Δ.Σ.

 

« ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Αλμωπίας, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλμωπίας ( ΔΗΚΕΑ) και ο Σύλλογος Εθελοντών αιμοπεταλιοδοτών – αιμοδοτών και δωρητών μυελού των οστών Αλμωπίας «Προσφορά Ζωής», έχοντας υπόψη:

1) Τον Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2) Τον 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

3) Την 348/2011 & 33/2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την δημιουργία εθελοντικής ομάδας στο Δήμο Αλμωπίας.

4) Το αρ. πρωτ. 3/2021, από 26/01/2021 έγγραφο του Συλλόγου Εθελοντών αιμοπεταλιοδοτών – αιμοδοτών και δωρητών μυελού των οστών Αλμωπίας «Προσφορά Ζωής».

5) Τη δύναμη των εθελοντών-αιμοπεταλιοδοτών που διαθέτει.

6) Την ανάγκη για την ανάπτυξη της εθελοντικής δράσης, πνεύματος αλληλεγγύης και εν γένει δράσης που διέπεται από αλτρουιστικά, φιλανθρωπικά αισθήματα και προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο.

Συντάσσουν μνημόνιο συνεργασίας με τους εξής όρους:

Ο Δήμος Αλμωπίας και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση (ΔΗΚΕΑ), αναγνωρίζοντας το σημαντικό κοινωνικό έργο του Συλλόγου Εθελοντών αιμοπεταλιοδοτών – αιμοδοτών και δωρητών μυελού των οστών Αλμωπίας «Προσφορά Ζωής» που δραστηριοποιείται στην, μεταξύ άλλων, εθελοντική αιμοπεταλιοδοσία και στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας:

1) Αναλαμβάνουν τη μεταφορά των εθελοντών αιμοπεταλιοδοτών, προς και από το Γενικό Νοσοκομείο «Παπανικολάου» ή όπου αλλού γίνεται αιμοπεταλιοαφαίρεση με ίδια μέσα. (όχημα μεταφοράς, οδηγός, καύσιμα κλπ.).

2) Παρέχουν κάθε αναγκαία υποστήριξη, προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί του Συλλόγου, που αφορούν την ευαισθητοποίηση – ενημέρωση των Δημοτών του Δήμου Αλμωπίας (έντυπο υλικό, ιστοσελίδα του Δήμου, κοινωνικά δίκτυα του Δήμου κλπ.).

3) Διαθέτουν τους απαραίτητους χώρους, προκειμένου να αναπτυχθούν οι σχετικές δράσεις του Συλλόγου

 

Ο Σύλλογος Εθελοντών αιμοπεταλιοδοτών – αιμοδοτών και δωρητών μυελού των οστών Αλμωπίας Προσφορά Ζωής, στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας:

1) Συνεργάζεται με τις αντίστοιχες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αλμωπίας και της ΔΗΚΕΑ

2) Καταθέτει έγκαιρα τον προγραμματισμό του για τις αιμοπεταλιοαφαιρέσεις, προκειμένου αντίστοιχα να προγραμματίζουν ο Δήμος Αλμωπίας και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση (ΔΗΚΕΑ), τις παρεμβάσεις τους (όχημα μεταφοράς, οδηγός, καύσιμα κλπ.).

3) Καταθέτει έγκαιρα τον προγραμματισμό του σε ότι αφορά ενημερωτικές δράσεις ή δράσεις ευαισθητοποίησης προκειμένου αντίστοιχα και ο ο Δήμος Αλμωπίας και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση (ΔΗΚΕΑ) να μπορεί να ανταποκριθεί (διάθεση χώρων, έντυπο υλικό κλπ.).

4) Οι εθελοντές – αιμοπεταλιοδότες του Συλλόγου, εφόσον το επιθυμούν, αυτοδίκαια εντάσσονται στο δίκτυο εθελοντών του Δήμου Αλμωπίας. Ο Σύλλογος αφού ενημερώσει τους εθελοντές του και λάβει τη σχετική συναίνεση, θα κοινοποιήσει κατάσταση με ονοματεπώνυμα και στοιχεία επικοινωνίας στο Δήμο Αλμωπίας. Η κατάσταση των εθελοντών- αιμοπεταλιοδοτών θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του μνημονίου συνεργασίας. Ο Δήμος Αλμωπίας, ο οποίος θα λάβει την τελική απόφαση έγκρισης του Μνημονίου Συνεργασίας, δεσμεύεται ότι δεν θα δημοσιοποιήσει τα στοιχεία των εθελοντών, εκτός αν οι ίδιοι το επιθυμούν.

 

Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, που αφορά την αιμοπεταλιοαφαίρεση, θέτει ως προϋπόθεση την αναφορά των φορέων από κοινού και ισότιμα, σε οποιαδήποτε δημόσια αναφορά ή δημοσίευμα ως εξής: Ο Σύλλογος Εθελοντών αιμοπεταλιοδοτών – αιμοδοτών και δωρητών μυελού των οστών Αλμωπίας «Προσφορά Ζωής» σε συνεργασία με το Δήμο Αλμωπίας και τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλμωπίας ( ΔΗΚΕΑ)….

Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στα τρία προαναφερόμενα μέρη δεν αναιρεί την αυτονομία των φορέων και τη δυνατότητα ανάπτυξης άλλων δράσεων εθελοντικού – κοινωνικού χαρακτήρα από αυτούς.

 

Για το Δήμο Αλμωπίας                   Για το Σύλλογο «Προσφορά Ζωής»         Για τη ΔΗΚΕΑ

Ο Δήμαρχος                                       Ο Πρόεδρος                                                       Ο Πρόεδρος

Χρήστος Μπάτσης                  Κυριάκος Χρυσίδης                                Σταύρος Αναστασιάδης»

 

Σκοπός της συνεργασίας, είναι η προσφορά αιμοπεταλίων, δράση την οποία αναπτύσσει ο αναφερόμενος Σύλλογος, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου “ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”.

Απόσπασμα της συνεδρίασης για το μνημόνιο συνεργασίας:

Για να δείτε ολόκληρη τη συνεδρίαση του ΔΣ Δήμου Αλμωπίας:

https://fb.watch/4eTNwSIZ9R/

Αφήστε μια απάντηση